De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDP R) i la Llei orgànica (ÉS) 03/2018 de 5 de desembre (LOPD), l'informem que El Responsable del tractament de les seues dades és l'Ajuntament de Calp. Les dades de caràcter personal que introduïsca a través de la pàgina web són obligatoris per a la seua inclusió en el "Fitxer d'usuaris de la web turística de Calp", i el titular de les dades es fa responsable de la veracitat d'aquests.

La finalitat de l'esmentat fitxer és la gestió dels usuaris de la web per a l'accés als diferents serveis del mateix i l'enviament de comunicacions turístiques promocionals a través del seu correu electrònic. La legitimació per a l'ús de dades està basada en l'execució d'un contracte o prestació de serveis. No se cediran a tercers, excepte obligació legal. Les dades seran destruïdes una vegada comunique la seua baixa i/o finalitzats els períodes legals de conservació. Els interessats podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oblit, portabilitat i limitació del tractament mitjançant notificació escrita a l'adreça: Plaça del Mosquit, s/n. 03710 Calp, Alacant.

Les seues dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les comunicacions realitzades a través de l'email dels serveis prestats o de les activitats realitzades pel Responsable.