A la Comunitat Valenciana es necessita una llicència per a practicar aquest esport.

Les llicències de pesca recreatives expedides per altres CC.AA. o altres països que pertanguen a la Comunitat Europea tenen plens efectes a la Comunitat Valenciana.

Si no es té llicència, per a poder tramitar-la a la Comunitat Valenciana, es necessitarà el núm. d'identificació personal (DNI o NIE), i no valdrà amb el PASSAPORT. Caldrà abonar la taxa corresponent.